Waarom een Handvest voor de bescherming van uw persoonsgegevens?

Uw privacy is een prioriteit van de onderneming The Wave, met maatschappelijke zetel te rue Middelbourg 64-64, 1170 Bruxelles, Belgique, en geregistreerd bij de KBO onder nummer 0453.138.765 (hierna "The Wave" of "wij" of "ons"). In dit verband verbinden wij ons ertoe de persoonsgegevens van onze online gebruikers (hierna "u") te respecteren, met de grootst mogelijke zorg te behandelen en het beste beschermingsniveau te waarborgen in overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG") en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Belgische wetgeving"). Dit handvest informeert u over:

 • De persoonsgegevens die we over u verzamelen en de redenen voor deze verzameling,
 • De gebruiksvoorwaarden van uw persoonsgegevens,
 • Uw rechten over uw persoonsgegevens en de middelen om ze uit te oefenen...

Datum van laatste wijziging van het Handvest: ….. 01.2024 (Historiek van Wijzigingen)

Download de nieuwste PDF-versie 

Weet dat u ook uw persoonlijke gegevens kunt beheren en uw privacy op elk moment kunt beschermen via uw Privacy-dashboard

Verklarende woordenlijst van de belangrijkste juridische termen die in dit Handvest worden gebruikt
Termen die vaak worden gebruikt in dit HandvestDefinities bepaald door de AVGUitleg van termen in alledaags taalgebruik
Persoonlijke gegevens (hierna "persoonsgegevens" genoemd)Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een "identificeerbare natuurlijke persoon" wordt beschouwd als een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam of naar een of meerdere specifieke elementen die eigen zijn aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van de persoon.Alle soorten informatie die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, d.w.z. een individu, identificeerbaar, direct of indirect, als een persoon die zich onderscheidt van andere personen. Bijvoorbeeld: een naam, een foto, een vingerafdruk, een e-mailadres, een telefoonnummer, een rijksregisternummer, een IP-adres, een audio-opname, uw browsegegevens op een website, gegevens met betrekking tot een online aankoop, enz.
Functionaris voor gegevensbeschermingEr is geen definitie van de functionaris voor gegevensbescherming in de AVGIn het bijzonder is de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en de toepasselijke nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, evenals ons beleid en onze praktijken voor het beheer van uw persoonsgegevens. Hij is ook verantwoordelijk voor de samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten. De DPO is uw aangewezen aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens.
GegevensverwerkingElke bewerking of elk geheel van bewerkingen uitgevoerd of niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op gegevens of verzamelingen van persoonsgegevens, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, bewaring, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, afstemming of interconnectie, beperking, uitwissing of vernietiging;Elk gebruik van persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte proces (vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, afstemmen met andere gegevens, verzenden, enz., van persoonsgegevens). Bijvoorbeeld: het gebruik van uw gegevens ten behoeve van orderbeheer, levering, versturen van nieuwsbrieven, etc.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingDe natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.De persoon, overheidsinstantie, bedrijf of instantie die controle uitoefent over uw gegevens en beslist over het gebruik ervan. Hij is het die beslist om een behandeling aan te maken of te verwijderen en bepaalt waarom uw gegevens worden verwerkt en aan wie deze worden doorgegeven. Hij is de hoofdverantwoordelijke voor het respecteren van de bescherming van uw gegevens.
Gezamenlijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerkingVerantwoordelijken voor de gegevensverwerking die gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen.De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die samen beslissen om uw gegevens te verwerken, de doeleinden die met deze verwerking worden nagestreefd en de middelen die worden gebruikt om deze gegevens te verwerken. 
VerwerkerDe natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.Dienstverlener die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, verwerkingstaken uitvoert.
Termen die vaak worden gebruikt in dit HandvestDefinities bepaald door de AVGUitleg van termen in alledaags taalgebruik
ProfileringElke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om elementen met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, lokalisatie of verplaatsingen van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellenGrootschalige analyse van persoonsgegevens over het gedrag van individuen, om een verband te leggen tussen bepaalde gegevens en bepaald gedrag dat leidt tot het aanmaken van een profiel en het toepassen van een profiel op een individu. 
VerrijkingEr is geen definitie van verrijking in de AVG Procedure waarbij, door het kruisen van verschillende gegevensbronnen, de juistheid van de gegevens in een van deze databases kan worden gecontroleerd en/of een database kan worden aangevuld met de ontbrekende informatie over de betrokkenen die al in deze database zijn opgenomen.  
Doelgroepen creërenEr is geen definitie van publieksopbouw in de AVG Procedure van het verzenden van commerciële communicatie alleen naar ontvangers die voldoen aan door een adverteerder gedefinieerde criteria. 
Lookalike doelgroepen creërenEr is geen definitie van publieksopbouw in de AVGProcedure voor het maken van een nieuwe database met betrokkenen met interesses die vergelijkbaar zijn met die in een referentiedatabase en vervolgens deze ontvangers commerciële communicatie sturen die hen zou kunnen interesseren. 
Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens in het kader van uw relatie met onze diensten?

The Wave kan verschillende functies aannemen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking 

De beheerder van uw persoonsgegevens is The Wave, met maatschappelijke zetel te rue Middelbourg 64-64, 1170 Bruxelles, Belgique, geregistreerd bij de ECB onder nummer 0453.138.765. 

Klik hierom alle partnerplatforms van The Wave te bekijken. Deze platforms zijn actief in de sector van de multi-channel marketingdatabases.

The Wave verwerkt bijvoorbeeld uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke :

 • om u namens adverteerders commerciële aanbiedingen te sturen, via de kanalen waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, mogelijk volgens criteria die door de adverteerder zijn gedefinieerd,
 • om een database te corrigeren of aan te vullen waarin uw gegevens al in overeenstemming zijn met artikel 6 van de AVG.
 • om een ‘ lookalikedoelgroep‘ te creëren.

Zie voor meer informatie het tabblad « Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens en op welke basis ? ».

Gezamenlijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking

Enerzijds, The Wave wanneer u instemt met het verzamelen van uw gegevens ten behoeve van een specifieke derde partij, partner of adverteerder (coregistratieof co-sponsoring), verwerkt  uw gegevens samen met deze derde partij. In dit geval worden uw gegevens rechtstreeks doorgegeven aan deze derde partij, die uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die op het moment van verzamelen zijn aangekondigd.  

In dit geval zal elke gezamenlijke verantwoordelijke u informeren over hun respectieve privacybeleid op het moment van verzameling. 

U kunt contact opnemen met The Wave om uw rechten onder de AVG uit te oefenen met betrekking tot deze gezamenlijke gegevensverzameling.

Zodra uw verzamelde gegevens worden doorgegeven aan deze bedrijven, partners of adverteerders , verwerken zij vervolgens uw gegevens voor hun eigen doeleinden. Zij zijn dan als enige(n) verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw gegevens. Verzoeken met betrekking tot uw rechten voor deze latere fase moeten daarom rechtstreeks aan hem(hen) worden gericht. 

Aan de andere kant kan The Wave ook de begunstigde zijn van een verzameling van een site van een derde partij, waar u hebt ingestemd met het verzamelen van uw gegevens door The Wave of het delen van uw gegevens door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van genoemde website met The Wave. In dit geval zijn de sitebeheerder en The Wave gezamenlijk verantwoordelijk voor deze verzameling. Ieder informeert over zijn respectievelijk privacybeleid. U kunt contact opnemen met The Wave om de door de AVG verleende rechten uit te oefenen.

Verwerker

The Wave kan ook optreden als verwerker wanneer het uw persoonsgegevens verwerkt namens, voor rekening van en op aanwijzing van een ander bedrijf (bijvoorbeeld een zakenpartner of adverteerder).

In dit geval is het bedrijf, de partner of de adverteerder de beheerder van uw gegevens. 

Benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer)

The Wave heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Hij is, op een onafhankelijke manier, voornamelijk verantwoordelijk voor het waarborgen van de interne toepassing van de regels voor de bescherming en het beheer van uw gegevens en voor de samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten. 

U kunt op elk moment contact opnemen met onze DPO op het adres privacy@thewave.digital .

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en op welke basis?

We verzamelen om verschillende redenen persoonsgegevens over u. The Wave verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om efficiënt te kunnen functioneren en u de beste ervaringen van zijn diensten te bieden. Wees er ook van bewust dat The Wave uw persoonsgegevens alleen mag verzamelen en gebruiken als dit gebruik is gebaseerd op een van de wettelijk bepaalde gronden die door de AVG zijn vastgesteld (bijvoorbeeld uw toestemming of de uitvoering van een contract met ons). 

U kunt deelnemen aan de wedstrijden zonder helemaal in te stemmen met het gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden dan de organisatie van de wedstrijd. U kunt er ook voor kiezen om alleen toestemming te verlenen voor bepaalde doeleinden/ontvangers en/of contactkanalen.

De onderstaande tabel bevat een nauwkeurige opsomming van de doeleinden waarvoor The Wave uw persoonsgegevens gebruikt en de bijbehorende juridische grondslag. Wanneer u op deze basis toestemming gegeven heeft, weet dat u deze op elk gewenst moment kunt intrekken (zie « welke rechten hebt u over uw persoonsgegevens ? »)

Doeleinden van het verzamelen van uw persoonsgegevensRechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Organisatie van wedstrijden

De gegevens van deelnemers aan de wedstrijd worden door The Wave verwerkt om u in staat te stellen deel te nemen aan deze wedstrijd, om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen, om contact op te nemen met de winnaars en hen hun prijs op een efficiënte en snelle manier te overhandigen in geval van winst of om op zijn minst de resultaten van de wedstrijd te communiceren.
De uitvoering van een met u gesloten contract (artikel 6.1.b) van de AVG), in dit geval een contract voor deelname aan een wedstrijd.
Beheer van de contractuele relatie met onze partners/leveranciers

De gegevens van onze partners/leveranciers en hun personeel worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de samenwerking, het sluiten van het contract, het beheer en de communicatie tussen de partijen in het contract en vervolgens om over te gaan tot de facturering van de diensten die onder het contract vallen, evenals, in voorkomend geval, de terugvordering van deze facturen en de kennisgeving van een wijziging van het Contract of het Gegevensbeschermingsbeleid (met name voor nieuwe doeleinden). 
De uitvoering van een contract tussen The Wave en de Partner/Leverancier (artikel 6.1.b) van de AVG). 
Voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen

The Wave is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bewijs van uw toestemming of uitwisselingen met betrekking tot de uitoefening van uw rechten te bewaren.

 Wanneer u uw recht op verwijdering of enig ander recht op uw gegevens uitoefent, bewaren wij de gegevens die nodig zijn om te bewijzen dat de verwijdering inderdaad heeft plaatsgevonden of dat wij inderdaad gevolg hebben gegeven aan uw verzoek. Deze bewaring van gegevens is alleen voor bewijsdoeleinden en bevat alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om het bewijs van de verwijdering of de reactie van The Wave vast te stellen.
Wettelijke verplichting (artikel 6.1.c) van de AVG).
Commerciële communicatie van The Wave:
Commercialisatie van uw gegevens door The Wave om commerciële communicatie via verschillende kanalen te verzenden (e-mails, telemarketing, enz.)  

Indien u deze hebt aanvaard, worden uw gegevens verzameld en verwerkt door The Wave om u promotionele aanbiedingen te sturen die betrekking hebben op The Wave zelf of op bepaalde partners, actief in alle sectoren (liefdadigheid, energie, telecommunicatie (zoals Proximus), interesse- en opiniegroepen, enz.). Deze partners kunnen niet worden genoemd op het moment van het verzamelen omdat ze nog niet bekend zijn op het moment van de gegevensverzameling.

Dit kan commerciële segmentatieactiviteiten omvatten op basis van criteria zoals uw adres of straatsegment, taal, leeftijd, enz. The Wave maakt hiervoor geen gebruik van profileringstechnieken.

Afhankelijk van de communicatiekanalen waarmee u hebt ingestemd, kunnen deze berichten per e-mail, telefoon, post of door het plaatsen van promotieaanbiedingen op aangesloten websites en tv's naar u worden verzonden. 
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Analyse van de clicks en de openingspercentages

We verwerken ook de gegevens die nodig zijn voor de analyse van de clicks en de openingspercentages naar aanleiding van één van onze campagnes. Deze informatie is nodig om aan onze partners te rapporteren over de effectiviteit van de campagne (doelgroepstatistieken), om onze diensten achteraf te factureren en om u alleen communicatie en advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses.
Gerechtvaardigde interesse van The Wave om de openings- of clickpercentages te kennen na de uitgevoerde campagnes door The Wave (artikel 6.1.f) van de AVG)
Analyse van uw winkelbezoek na ontvangst van een promotionele sms

Sommige winkels zijn uitgerust met een Smart Box-terminal (Smart Traffik-technologie), aangegeven met een pictogram in de etalage, die uw aankomst in de winkel detecteert.

Dit pictogram maakt het mogelijk om informatie te verkrijgen over hoe de gegevens worden verwerkt, maar ook om de verwerking van uw positiegegevens door Smart Traffik te weigeren.

In sommige gevallen ontvangt The Wave statistische gegevens over het percentage ontvangers van sms-campagnes dat de winkel van een adverteerder heeft bezocht. 
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG) 
E-mail-retargeting

In het bijzonder gebruikt The Wave cookies om u een e-mail te kunnen sturen nadat u de website van een van onze partners hebt bezocht, om u uit te nodigen voor een extra bezoek aan de site of om de door deze partner aangeboden goederen of diensten te promoten.
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Commerciële communicatie verzonden door derden :
Gezamenlijke gegevensverzameling ten behoeve van een partner (co-registratie en co-sponsoring)

Als u dit hebt geaccepteerd, verzamelt The Wave uw gegevens ten behoeve van een partner (gezamenlijke gegevensbeheerder), zodat deze u commerciële aanbiedingen en deals stuurt, via het (de) kanaal(en)waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (post, e-mail, telefoon, sms of audiobericht, of door plaatsing op websites of aangesloten tv 's).

De gegevens worden gezamenlijk verzameld door The Wave en zijn partner, geïdentificeerd op het moment van het verzamelen van uw toestemming. Eenmaal verzameld, is iedereen afzonderlijk verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens.
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Commercialisatie van uw gegevens door de partners van The Wave om commerciële communicatie via verschillende kanalen te verzenden (e-mails, telemarketing, enz.)

Als u dit hebt geaccepteerd, worden uw gegevens verzameld door The Wave om te worden doorgegeven aan de partners van The Wave voor een beperkt gebruik, namelijk om u promotieaanbiedingen te sturen of marktanalyses uit te voeren voor een vooraf bepaalde periode, waarna de partners uw gegevens moeten wissen (tenzij u hun klant bent geworden).

Deze partners die actief zijn in alle sectoren (liefdadigheid, energie (zoals Proximus), telecommunicatie, belangen- en opiniegroepen, enz.) kunnen niet worden genoemd op het moment van verzamelen omdat ze nog niet bekend zijn op het moment van de gegevensverzameling.

Dit kan commerciële segmentatieactiviteiten omvatten op basis van criteria zoals uw adres of straatsegment, taal, leeftijd, enz. The Wave maakt hiervoor geen gebruik van profileringstechnieken.

Afhankelijk van de communicatiekanalen waarmee u hebt ingestemd, kunnen deze berichten per e-mail, sms of audiobericht, telefoon, post of door het plaatsen van promotieaanbiedingen op aangesloten websites en tv 's naar u worden verzonden.

De Wave en de partner zijn afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens. The Wave verzamelt uw gegevens voor haar eigen commercialisatiedoeleinden. De partner verwerkt uw gegevens vervolgens voor eigen marketingdoeleinden. 
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Een doelgroep creëren voor onze partners

The Wave kan uw gegevens ook verwerken als u daarmee instemt om groepen van ontvangers van commerciële communicatie van haar partners (zoals Bpost) te creëren, of voor weergave op websites of aangesloten tv 's.

Om dit te doen, kunnen The Wave en de partner hun respectieve databases vergelijken, naar behoren « gehasht » in een beveiligde omgeving, zoals geleverd door het Franse bedrijf Liveramp. 
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Doelgroepen voor sociale media creëren

Sommige sociale netwerken zoals Facebook bieden een dienst aan om op basis van een referentiegroep een nieuwe groep van vergelijkbare ontvangers te creëren, aan wie vervolgens een communicatie kan worden gericht. Deze procedure kan inhouden dat uw persoonsgegevens (e-mailadres) worden gedeeld met het sociale netwerk voor vergelijkingsdoeleinden. The Wave kan dan namens zichzelf of namens haar partners commerciële communicatie weergeven aan de gebruikers van het relevante sociale netwerk die deel uitmaken van de nieuwe groep geïdentificeerde ontvangers.

The Wave, haar partner en het sociale netwerk zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking met betrekking tot het creëren van de doelpgroep. Het privacybeleid van Facebook is te vinden op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 
Het legitieme belang van The Wave om promotionele communicatie te tonen aan de gecreëerde doelgroepen (artikel 6.1 (f) van de AVG) rechtvaardigt de verwerking. 
Datakwaliteit / Databankverrijking

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om reeds in de partnerdatabase aanwezige gegevens te valideren of te koppelen, aan te vullen of te corrigeren.

Onder deze partners worden uw persoonsgegevens gecommuniceerd met uw toestemming aan Black Tiger Belgium SA (BTB, allée de la Recherche 65 te 1070 Bruxelles), die deze aan haar klanten kan communiceren, als onderdeel van haar legitieme belang bij het leveren van een datakwaliteitsdienst aan haar klanten. BTB gebruikt deze gegevens uitsluitend om zijn eigen database aan te vullen, zijn gegevens of die van zijn klanten te bevestigen of te valideren en/of de kwaliteit van deze laatste te verbeteren door middel van formatage, standaardisatie, correctie, aanvulling, bijwerking (bijvoorbeeld door het leveren van een nieuw adres na verhuizing) en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens, met als enig doel:

• Zijn referentiesysteem voltooien om verificatiediensten voor gegevenskwaliteit te kunnen leveren
• Voldoen aan (of hun klanten helpen te voldoen aan) artikel 5.1d) van de AVG, dat vereist dat persoonsgegevens nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt, en/of;
• Haar klanten bijstaan bij het uitvoeren, namens henzelf of namens hun eigen klanten, van identiteitsverificatie van personen voor bijvoorbeeld anti-witwasdoeleinden, het voldoen aan nationale/openbare veiligheidsvereisten, misdaadpreventie en -detectie, fraudebestrijding, herstel van schulden/activa, hereniging van activa en/of het uitvoeren van screening voorafgaand aan de tewerkstelling.

Voor meer informatie over de verwerking die BTB uitvoert met de persoonsgegevens die zij verzamelt, uw AVG-rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, zie de speciale AVG-pagina: https://rgpd.blacktigerbelgium.tech .
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Het beheren van onze sociale media-accounts

De gegevens die u communiceert door onze pagina 's op sociale netwerken te bezoeken, worden of kunnen gezamenlijk worden verwerkt door het sociale netwerk en de beheerder van deze pagina, namelijk The Wave, voor de volgende doeleinden:

• het verzamelen van bepaalde gegevens door middel van cookies;
• de verbetering van het advertentiesysteem door het sociale netwerk;
• het verkrijgen van doelgroepstatistieken van de pagina.

Het beleid voor het gebruik van persoonsgegevens van elk sociaal netwerk is te vinden door op de volgende links te klikken: : 
• Facebook en Instagram,
• YouTube,
• LinkedIn,
• Twitter
Deze gegevens worden alleen verwerkt door de paginabeheerder in het kader van zijn legitieme belang (artikel 6.1 (f) van de AVG) om statistieken te verkrijgen over bezoekers van zijn pagina om zijn pagina op een geschikte manier te kunnen promoten. Doelgroepstatistieken die door het sociale netwerk zijn opgesteld, worden alleen in geanonimiseerde vorm naar de paginabeheerder verzonden.
Cookies

In het kader van het beheer van onze webpagina 's maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website op uw harde schijf worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Met dit bestand kan de website bepaalde informatie van uw computer, maar ook over u, registreren en opslaan. Sommige cookies zijn essentieel voor het functioneren van internet, omdat ze een goede communicatie tussen twee computers mogelijk maken. De informatie die op deze manier wordt opgehaald, kan ook worden gebruikt om applicaties te bedienen die u op de website gebruikt. Deze essentiële cookies kunnen niet worden geweigerd.

The Wave maakt ook gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën voor gepersonaliseerde advertenties, meting van advertentieprestaties, gepersonaliseerde inhoud, doelgroepstudies en statistieken, om onze service en websites te verbeteren. Deze niet-essentiële cookies kunnen alleen worden geactiveerd als u er eerder mee hebt ingestemd. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie. 
Het legitieme belang van The Waveom u een website te bieden (artikel 6.1.f) van de AVG) rechtvaardigt het gebruik van essentiële cookies zonder uw toestemming. 

Voor niet-essentiële cookies, uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

Houd er allereerst rekening mee dat de persoonsgegevens die we over u verzamelen, afhankelijk zijn van de aard en het aantal interacties dat u met The Wave hebt, of ze van juridische aard zijn (bijv. deelname aan een wedstrijd) of niet (bijv. bezoek aan onze website). Hieronder beschrijven we de persoonsgegevens die we tijdens elk van deze interacties verzamelen voor elk gebruik dat we maken, evenals de reden voor het verzamelen, hun methode van verzamelen (directe of indirecte verzameling, dat wil zeggen dat uw gegevens rechtstreeks door u worden verstrekt of verstrekt door een derde partij aan wie u toestemming hebt gegeven om uw gegevens door te geven aan The Wave) en de plaats van verwerking:

Doel van de verzamelingVerzamelde persoonsgegevensDirecte of indirecte verzameling van uw persoonsgegevens
Organisatie van wedstrijdenPersoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)

Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsregistratie)

Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal)

Antwoorden op de wedstrijd
Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld
Beheer van de contractuele relatie met onze partners/leveranciersPersoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)

Beroepsidentificatiegegevens (naam van de organisatie, functie, btw-nummer, enz.)

Facturatiegegevens 
Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld
Voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingenNaam, voornaam, verwijderingsverzoek/verzoek om uw rechten uit te oefenen, datum van daadwerkelijke verwijdering en verwijderingslogboeken van gegevens in de database/ alle informatie met betrekking tot het antwoord van The Wave op uw verzoek. Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld
Het verzenden van commerciële communicatie door The WavePersoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)

Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsregistratie)

Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal)

Hobby 's en interesses, samenstelling van het huishouden, type woning, huidige aanbieders
Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld of indirect via een derde partij aan wie u toestemming hebt gegeven om uw gegevens door te geven aan The Wave
Analyse van de clicks en de openingspercentagesElektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsregistratie)Als onderdeel van dit doel worden gegevens indirect verzameld via trackingtechnologieën (zoals cookies of andere pixels) die zijn geïnstalleerd op de inhoud waarvan we het openingspercentage willen weten. 
Analyse van winkelbezoekenStatistieken van winkelbezoeken door ontvangers van een SMS-campagneDe gegevens worden verzameld door een derde partij van minstens één Smart Box, die wordt aangegeven met een pictogram in de etalage, en die de mogelijkheid biedt om bezwaar te maken tegen de verwerking. 
Retargeting e-mailsPersoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)

Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsregistratie)

Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal)

Hobby 's en interesses, samenstelling van het huishouden, type woning, huidige aanbieders
Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld of indirect via een derde partij aan wie u toestemming hebt gegeven om uw gegevens door te geven aan The Wave
Co-registratie en co-sponsoringPersoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)

Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsregistratie)

Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal)

Hobby 's en interesses, samenstelling van het huishouden, type woning, huidige aanbieders
Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld
Commercialisatie van uw gegevens aan derden zodat zij u directe promotieaanbiedingen kunnen sturen of marktanalyses kunnen uitvoeren.Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres)

Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal)

Hobby 's en interesses, samenstelling van het huishouden, type woning, huidige aanbieders
Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld
Doelgroepen creëren voor onze partnersPersoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres)

Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal)

Hobby 's en interesses, samenstelling van het huishouden, type woning, huidige aanbieders
Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld
Lookalike-doelgroepen creëren Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres)

Status sociaal netwerklid/niet-lid 
Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld of indirect via een derde partij (het sociale netwerk).
Datakwaliteit / Verrijking van databases Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)

Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsregistratie, gebruikersnaam)

Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal)

Hobby 's en interesses, samenstelling van het huishouden, type woning, huidige leveranciers
Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld of indirect via een derde partij aan wie u toestemming hebt gegeven om uw gegevens door te geven aan The Wave
Het beheren van onze sociale media-accounts Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsregistratie)

Gegevens met betrekking tot uw account op het sociale netwerk, gegevens met betrekking tot het delen van inhoud of communicatie die u met andere mensen onderhoudt.
Als onderdeel van dit doel worden gegevens rechtstreeks van u verzameld of indirect via een derde partij (het sociale netwerk).
Cookies Cookies
User ID
Bezochte sites
De gegevens die door cookies worden verzameld, worden rechtstreeks bij u verzameld of indirect via een derde partij 
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Naast onze partners die in het volgende punt worden genoemd, kunnen we in het kader van onze activiteiten uw persoonsgegevens soms delen met IT-providers die ons helpen onze diensten vanuit een puur technisch oogpunt te leveren. Uiteraard doen wij dit altijd op een manier die een optimale bescherming van uw persoonsgegevens waarborgt.

• Delen van uw persoonsgegevens met dienstverleners en andere verwerkers

Om de doeleinden van het gebruik van de in punt 4, beschreven gegevens na te strevevertrouwt The Wave bepaalde verwerkingstaken toe aan derden die "verwerkers" worden genoemd. Dit zijn voornamelijk IT-dienstverleners die verschillende technische diensten aanbieden waardoor The Wave haar activiteiten kan uitvoeren. Ziehier de lijst met geleverde diensten:

Verwerker die betrokken is bij het delen van uw persoonsgegevensLocatie verwerkerReden voor het delen van uw persoonsgegevens
Aanbieders van e-mailoplossingenFrankrijkE-mails
Aanbieders van technische oplossingen waarmee The Wave e-mailretargeting kan oefenenFrankrijkE-mail retargeting
Leveranciers van databasebeheeroplossingenFrankrijk
Verenigd
Koninkrijk
Toevoeging (Appending)
Aanbieders van SMS-oplossingenFrankrijkMessaging
Opslag van cookies door Sirdata

Sirdata is een datamarketingbedrijf waarmee haar klanten gebruikers relevante aanbiedingen kunnen sturen die zijn afgestemd op hun interesses.

De door Sirdata verzamelde Gegevens worden maximaal 365 dagen bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking, in overeenstemming met de geldende wetgeving en het principe van minimalisering.

Meer informatie: https://www.sirdata.com/vie-privee/

Uwilt het verzamelen van uw gegevens door Sirdata uitschakelen: https://www.sirdata.com/opposition/
FrankrijkCookiebeheer
Datamanagementplatforms 

De diensten van de provider van het datamanagementplatform (ook bekend als Data Management Platforms) stellen The Wave in staat om in contact te komen met potentiële partners die geïnteresseerd zijn in uw gegevens. Deze platforms maken het ook mogelijk om advertentieruimte te vinden om commerciële communicatie van The Wave of haar bestaande partners weer te geven. 
Denemarken
Nederland
Verenigd
Koninkrijk
Doelgroepen creëren 
Leveranciers van Data Clean Rooms

De diensten van de provider van data clean rooms stellen The Wave in staat om in contact te komen met potentiële partners die geïnteresseerd zijn in uw gegevens. Deze data clean rooms zijn veilige omgevingen die data in geanonimiseerde vorm ontvangen. Dit maakt de samenwerking tussen The Wave en potentiële partners mogelijk zonder dat die partner toegang heeft tot de gegevens van The Wave. Deze dienst maakt het vervolgens mogelijk advertentieruimte te vinden om commerciële communicatie van The Wave of haar bestaande partners weer te geven. 
FrankrijkCreëren en matchen van doelgroepen
 • Met consultants en professionele dienstverleners zoals advocaten, accountants en auditeurs.
 • Met overheidsinstanties, in antwoord op wettelijke verzoeken, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.
 • Als onderdeel van een transactie, zoals een fusie, overname, consolidatie of verkoop van activa, kunnen we uw persoonsgegevens delen met kopers of verkopers.
Gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Met uw voorafgaande toestemming gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van onze partners/bedrijven/adverteerders. Dit is de hoofdactiviteit van The Wave.

Deze partners kunnen datamakelaars zijn of rechtstreeks de partners die offertes of marktanalyses uitbrengen, actief in alle sectoren en in het bijzonder in de energiesector (zoals Proximus), in de liefdadigheids- of non-profitorganisatiesector, in de publieke sector of zelfs belangen- en opiniegroepen.

Of we communiceren uw gegevens aan bedrijven of adverteerders die vervolgens contact met u opnemen. Waar mogelijk worden deze bij naam vermeld wanneer wij uw gegevens verzamelen. We raden u aan om hun eigen gegevensbeschermingshandvest te lezen (bijvoorbeeld bij het ontvangen van e-mails die ze u sturen of via de links die worden verstrekt tijdens het verzamelen van gegevens). 

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken ten behoeve van onze hierboven beschreven zakenpartners, terwijl we uw gegevens in ons bezit houden. Dit kunnen vaste partners zijn, of andere commerciële partners, uit de liefdadigheids- en non-profitorganisatiesector, de publieke sector en belangen- en opiniegroepen. 

Weet dat u uw toestemming op elk moment geheel of gedeeltelijk kunt intrekken door de procedures te volgen die in dit handvest worden beschreven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

The Wave bewaart uw gegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Doeleinden van het verzamelen van uw persoonsgegevensBewaartermijn van gegevens 
Organisatie van wedstrijdenDe gegevens worden om verantwoordelijkheidsredenen gedurende 10 jaar vanaf het einde van de wedstrijd bewaard.
Beheer van de contractuele relatie met onze partners/leveranciersDe gegevens worden om aansprakelijkheidsredenen gedurende 10 jaar vanaf het einde van het contract bewaard. 
Voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk bepaalde bewaartermijn. Indien geen bewaartermijn wordt vermeld, worden de gegevens om aansprakelijkheidsredenen 10 jaar bewaard.
Het verzenden van commerciële communicatie door The WaveDe gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze niet meer te verwerken of totdat u uw toestemming intrekt. 
Analyse van de clicks en de openingspercentagesDe gegevens worden onmiddellijk geanonimiseerd en gebruikt voor statistische of factureringsdoeleinden.
Statistieken winkelbezoekNiet van toepassing (de gegevens worden alleen door The Wave ontvangen in de vorm van gegroepeerde statistieken, zonder persoonsgegevens te bevatten) 
E-mail-retargetingDe gegevens worden bewaard in overeenstemming met het cookiebeheerbeleid, of totdat u ons vraagt om deze niet meer te verwerken of uw toestemming intrekt.
Co-registratie en co-sponsoring De gegevens worden bewaard door de partner aan wie u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met zijn eigen gegevensbeschermingsbeleid.
De gegevens worden na het verzamelen niet door The Wave bewaard.
Commercialisatie van uw gegevens voor het verzenden van commerciële communicatie door een partnerDe gegevens worden door de partner slechts voor een zeer korte periode bewaard, contractueel bepaald door The Wave.
De gegevens worden bewaard door The Wave totdat u ons vraagt deze niet meer te verwerken of totdat u uw toestemming intrekt.
Een doelgroep creëren voor onze partnersDe gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze niet meer te verwerken of totdat u uw toestemming intrekt.
Lookalike-doelgroepen creërenDe gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze niet meer te verwerken of totdat u uw toestemming intrekt.
Datakwaliteit / Databankverrijking De gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze niet meer te verwerken of totdat u uw toestemming intrekt.
Het beheren van onze sociale media-accountsDe gegevens worden of kunnen worden verwerkt zolang onze social media pagina 's bestaan en u deze bezoekt.
Cookies De bewaartermijnen voor cookies zijn gedefinieerd in het cookiebeheerbeleid dat beschikbaar is via de volgende link :  Cookiebeheerbeleid.
Welke rechten heeft u over uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?

Wij willen u zo duidelijk mogelijk informeren over de rechten die u heeft over uw persoonlijke gegevens. We willen u ook toestaan om deze rechten op een eenvoudige manier uit te oefenen.

The Wave doet haar uiterste best om als gegevensbeheerder te reageren op uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen. 

Wanneer The Wave uw gegevens verwerkt in naam en voor rekening van een bedrijf/partner/adverteerder als verwerker of samen met deze bedrijven/partners/adverteerders, kunt u nog steeds een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen bij The Wave. The Wave zal uw verzoek dan verwerken of doorsturen naar de verwerkingsverantwoordelijke die de verplichting heeft om hierop te reageren. 

Hieronder vindt u een samenvatting van uw rechten met een beschrijving van hoe u deze kunt uitoefenen.

Het recht op toegang

U kunt ons vragen toegang te krijgen tot het geheel van de volgende informatie:

 • De categorieën persoonsgegevens die we over u verzamelen,
 • De redenen waarom we ze gebruiken,
 • De categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld en in het bijzonder personen die zich buiten Europa bevinden,
 • De bewaartermijn van uw persoonsgegevens in onze systemen,
 • Uw recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik,
 • Uw recht om een klacht in te dienen bij een Europese gegevensbeschermingsautoriteit,
 • Informatie over hun bron waar we uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u hebben verzameld,
 • Hoe uw persoonsgegevens worden beschermd wanneer deze worden overgedragen naar landen buiten Europa.

Hoe kunt u uw recht op toegang uitoefenen?

Om dit te doen, neemt u eenvoudig contact met ons op via e-mail op privacy@thewave.digital of per post naar het onderstaande adres: The Wave ter attentie van Louis RAES rue Middelbourg 64-64, 1170 Bruxelles, Belgique.

Als u ons uw verzoek per e-mail stuurt en tenzij u anders aangeeft, ontvangt u de gevraagde informatie in een elektronisch formaat. Als u ons uw verzoek per post stuurt, moet u het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden. 

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd in geval van een verzoek dat diepgaand onderzoek vereist of in geval van een te groot aantal verzoeken. We laten het u weten als dit het geval is. 

U kunt uw persoonlijke gegevens ook op elk gewenst moment rechtstreeks raadplegen door op een hyperlink te klikken die aan dit doel is gewijd in de berichten die wij u sturen en waarmee u toegang hebt tot uw " Privacy Dashboard ".

Het recht op correctie

U kunt The Wave vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of bij te werken.

Hoe kunt u uw recht op correctie uitoefenen?

Om dit te doen, neemt u eenvoudig contact met ons op via e-mail op privacy@thewave.digital of per post naar het onderstaande adres: The Wave ter attentie van Louis RAES, rue Middelbourg 64-64, 1170 Bruxelles, Belgique.

Als u ons uw verzoek per e-mail stuurt en tenzij u anders aangeeft, ontvangt u de gevraagde informatie in een elektronisch formaat. Als u ons uw verzoek per post stuurt, moet u het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden. 

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd in geval van een verzoek dat diepgaand onderzoek vereist of in geval van een te groot aantal verzoeken. We laten het u weten als dit het geval is. 

U kunt uw persoonlijke gegevens ook op elk gewenst moment rechtstreeks raadplegen door op een hyperlink te klikken die aan dit doel is gewijd in de berichten die wij u sturen en waarmee u toegang hebt tot uw " Privacy Dashboard ".

Het recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

U kunt ook op elk gewenst moment contact met ons opnemen om ons te vragen de persoonsgegevens die wij over u verwerken te verwijderen, als u zich in een van de volgende gevallen bevindt:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier verwerkt;
 • U heeft uw toestemming waarop een verwerking van uw persoonsgegevens door The Wave is gebaseerd ingetrokken
 • Om uw eigen reden bent u van mening dat een van de nagestreefde behandelingen uw privacy schendt en u buitensporige schade berokkent;
 • U wenst niet langer commerciële verzoeken van ons te ontvangen;
 • uw persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Belgische wetgeving;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de wetgeving van de Europese Unie of in de nationale wetgeving waaraan The Wave is onderworpen;

Hoe kunt u uw recht op verwijdering uitoefenen?

Om dit te doen, neemt u eenvoudig contact met ons op via e-mail op privacy@thewave.digital of per post naar het onderstaande adres: The Wave ter attentie van Louis RAES, rue Middelbourg 64-64, 1170 Bruxelles, Belgique.

Als u ons uw verzoek per e-mail stuurt en tenzij u anders aangeeft, ontvangt u de gevraagde informatie in een elektronisch formaat. Als u ons uw verzoek per post stuurt, moet u het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden. 

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd in geval van een verzoek dat diepgaand onderzoek vereist of in geval van een te groot aantal verzoeken. We laten het u weten als dit het geval is. 

U kunt uw persoonlijke gegevens ook op elk gewenst moment rechtstreeks raadplegen door op een hyperlink te klikken die aan dit doel is gewijd in de berichten die wij u sturen en waarmee u toegang hebt tot uw " Privacy Dashboard ".

Uw persoonsgegevens worden vanaf de verwerking van uw aanvraag niet meer doorgegeven aan onze partners. Als u echter om verwijdering verzoekt nadat u rechtstreeks aanbiedingen van derden hebt geaccepteerd, heeft uw verzoek alleen effect voor de toekomst.

Het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als u om welke reden dan ook van mening bent dat een van de uitgevoerde verwerkingen inbreuk maakt op uw privacy en u buitensporige schade berokkent. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële benaderingen, en in het bijzonder voor reclameacties. Uw bezwaar heeft dan ook betrekking op profilering voor zover het verband houdt met een dergelijke benadering (bijvoorbeeld wanneer wij u gepersonaliseerde inhoud sturen). U kunt ons in geen geval beletten om uw gegevens te verwerken:

 • als de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van uw overeenkomst. Uw gegevens moeten bijvoorbeeld worden verwerkt om uw deelname aan onze wedstrijden te valideren;
 • als de verwerking verplicht was op grond van wet- of regelgeving.
 • als de verwerking noodzakelijk is om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Hoe kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen?

Om dit te doen, neemt u eenvoudig contact met ons op via e-mail op privacy@thewave.digital of per post naar het onderstaande adres: The Waveter attentie van Louis RAES, rue Middelbourg 64-64, 1170 Bruxelles, Belgique.
Als u ons uw verzoek per e-mail stuurt en tenzij u anders aangeeft, ontvangt u de gevraagde informatie in een elektronisch formaat. Als u ons uw verzoek per post stuurt, moet u het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd in geval van een verzoek dat diepgaand onderzoek vereist of in geval van een te groot aantal verzoeken. We laten het u weten als dit het geval is. 

U kunt uw persoonlijke gegevens ook op elk gewenst moment rechtstreeks raadplegen door op een hyperlink te klikken die aan dit doel is gewijd in de berichten die wij u sturen en waarmee u toegang hebt tot uw " Privacy Dashboard ".

Bovendien geven alle e-mails of nieuwsbrieven die naar u worden verzonden een link aan waarop u kunt klikken, zodat u niet langer promotionele informatie van The Wave ontvangt.

Met betrekking tot meer in het bijzonder uw recht om bezwaar te maken voor commerciële prospectiedoeleinden of het recht om uw toestemming voor een dergelijk doel in te trekken, herinneren wij u eraan dat onze zakenpartners verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat zij maken van uw persoonsgegevens en voor het rekening houden met uw rechten, inclusief het recht om geen aanbiedingen meer van hen te ontvangen.

U kunt echter op elk moment uw keuzes met betrekking tot de verschillende platforms van The Wave binnen uw Privacy Dashboard wijzigen, in het gedeelte dat is gewijd aan uw keuzes met betrekking tot het verzenden van aanbiedingen van derden. Uw persoonsgegevens worden vanaf de verwerking van uw aanvraag niet meer doorgegeven aan onze partners. Uw verzoek zal echter alleen gevolgen hebben voor de toekomst.

Het recht om toestemming in te trekken

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, heeft u altijd het recht om deze op elk moment en kosteloos in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de wettigheid van de verwerking die gebaseerd was op de toestemming die voorafgaand aan een dergelijke intrekking werd gegeven. Met betrekking tot het specifiek intrekken van uw toestemming voor verwerking voor commerciële prospectiedoeleinden, herinneren wij u eraan dat onze commerciële partners verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uw persoonsgegevens en voor het respecteren van uw rechten, inclusief het recht om geen aanbiedingen meer van hen te ontvangen.

Hoe kunt u uw intrekkingsrecht uitoefenen?

Om dit te doen, neemt u eenvoudig contact met ons op via e-mail op privacy@thewave.digital of per post naar het onderstaande adres: The Wave ter attentie van Louis RAES, rue Middelbourg 64-64, 1170 Bruxelles, Belgique.

Als u ons uw verzoek per e-mail stuurt en tenzij u anders aangeeft, ontvangt u de gevraagde informatie in een elektronisch formaat. Als u ons uw verzoek per post stuurt, moet u het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden. 

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd in geval van een verzoek dat diepgaand onderzoek vereist of in geval van een te groot aantal verzoeken. We laten het u weten als dit het geval is. 

U kunt uw persoonlijke gegevens ook op elk gewenst moment rechtstreeks raadplegen door op een hyperlink te klikken die aan dit doel is gewijd in de berichten die wij u sturen en waarmee u toegang hebt tot uw " Privacy Dashboard ".

Uw persoonsgegevens worden vanaf het intrekken van uw toestemming niet meer doorgegeven aan onze partners. Als dit gebeurt nadat u aanbiedingen van derden hebt geaccepteerd, heeft uw intrekking van toestemming alleen effect voor de toekomst.

Het recht op overdraagbaarheid

Dit recht geeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens gemakkelijker zelf te beheren en meer specifiek:

 • om uw persoonsgegevens op te halen die door ons worden verwerkt, voor uw persoonlijk gebruik, en deze bijvoorbeeld op een privé-apparaat of cloud op te slaan.
 • om uw persoonsgegevens van ons over te dragen aan een andere onderneming, hetzij door u, hetzij rechtstreeks door ons, op voorwaarde dat een dergelijke directe overdracht "technisch mogelijk" is.

Dit recht heeft betrekking op zowel uw actief als bewust opgegeven gegevens, zoals uw gegevens die u verstrekt tijdens deelname aan een wedstrijd (bijv. e-mailadres, achternaam en voornaam, leeftijd) en de informatie die door The Wave wordt verzameld.

Hoe kunt u uw intrekkingsrecht uitoefenen?

Om dit te doen, neemt u eenvoudig contact met ons op via e-mail op privacy@thewave.digital of per post naar het onderstaande adres: The Wave ter attentie van Louis RAES, rue Middelbourg 64-64, 1170 Bruxelles, Belgique.

Als u ons uw verzoek per e-mail stuurt en tenzij u anders aangeeft, ontvangt u de gevraagde informatie in een elektronisch formaat. Als u ons uw verzoek per post stuurt, moet u het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden. 

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd in geval van een verzoek dat diepgaand onderzoek vereist of in geval van een te groot aantal verzoeken. We laten het u weten als dit het geval is. 

U dient zich er echter van bewust te zijn dat The Wave het recht heeft om uw draagbaarheidsverzoek in bepaalde omstandigheden te weigeren. Dit recht is namelijk alleen van toepassing op persoonsgegevens op basis van uw toestemming of de uitvoering van een met u gesloten contract (om precies te weten welke persoonsgegevens het onderwerp kunnen zijn van het recht op overdraagbaarheid: klik op de sectie doeleinden en gronden). Evenzo mag dit recht geen invloed hebben op de rechten en vrijheden van derden, van wie de gegevens deel uitmaken van de gegevens die worden verzonden als gevolg van een verzoek tot overdraagbaarheid.

Het recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om ons te vragen om de beperking van uw gegevens, dat wil zeggen het markeren (bijvoorbeeld een tijdelijke verplaatsing van uw gegevens naar een ander verwerkingssysteem of een vergrendeling van uw gegevens waardoor ze ontoegankelijk worden) van uw opgeslagen persoonsgegevens, met het oog op het beperken van hun toekomstige verwerking. U kunt dit recht uitoefenen wanneer:

 • de juistheid van de betreffende gegevens wordt betwist;
 • uw persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Belgische wetgeving;
 • de gegevens niet langer nodig zijn om de oorspronkelijk beoogde doeleinden te bereiken, maar nog niet verwijderd kunnen worden om juridische redenen (met name voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten);
 • de beslissing in verband met uw bezwaar tegen de verwerking aan de gang is.

In geval van beperking van de verwerking worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt zonder uw voorafgaande toestemming, met uitzondering van de bewaring (opslag) ervan. Uw persoonsgegevens kunnen echter nog steeds worden verwerkt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, of ter bescherming van de rechten van een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon, of om belangrijke redenen van openbaar belang in de Unie of lidstaat. In geval van beperking van de verwerking van sommige van uw persoonsgegevens, houden wij u op de hoogte wanneer de maatregel wordt opgeheven.

Hoe kunt u uw recht op beperking uitoefenen?

Om dit te doen, neemt u eenvoudig contact met ons op via e-mail op privacy@thewave.digital of per post naar het onderstaande adres: The Wave ter attentie van Louis RAES, rue Middelbourg 64-64, 1170 Bruxelles, Belgique.

Als u ons uw verzoek per e-mail stuurt en tenzij u anders aangeeft, ontvangt u de gevraagde informatie in een elektronisch formaat. Als u ons uw verzoek per post stuurt, moet u het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden. 

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd in geval van een verzoek dat diepgaand onderzoek vereist of in geval van een te groot aantal verzoeken. We laten het u weten als dit het geval is. 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven naar het buitenland?

Gegevensoverdracht binnen Europa

Ja, sommige gegevens worden overgedragen aan onze verwerkers die gevestigd zijn of hun servers hebben op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte. Weet dat binnen de Europese Economische Ruimte (de 27 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) de persoonsgegevens van hetzelfde beschermingsniveau genieten.

Gegevensoverdrachten buiten Europa

The Wave draagt uw gegevens in principe niet over buiten de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van het gebruik van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde dienstverlener. Bij wijze van uitzondering kan The Wave een andere verwerker buiten de EU gebruiken of uw gegevens op de markt brengen aan een partner buiten Europa, die u communicatie wil sturen met betrekking tot commerciële activiteiten in Europa. De Wave waakt in alle gevallen, namelijk :

 • dat de verwerker/partner gevestigd is in een land met, volgens een besluit van de Europese Commissie, een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens;
 • of althans dat de overdracht wordt beheerst door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie en de passende aanvullende garanties, die op eenvoudig verzoek kunnen worden meegedeeld.
Wilt u contact met ons opnemen over dit Privacybeleid en/of een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit?

Hebt u een vraag of suggestie over dit Privacybeleid?

Aarzel niet om ons dit te laten weten door contact met ons op te nemen via e-mail op privacy@thewave.digital, of per post op: GOWIE SA, Louis RAES, rue Middelbourg 64-64, 1170 Bruxelles, Belgique . We horen graag van u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat, 35 – 1000 Brussel, Tel. + 32 2 274 48 00 - https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte).

Hoe weet ik of dit Privacybeleid is gewijzigd?

Dit Privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd, met name om rekening te houden met eventuele wijzigingen in wet- of regelgeving en de evolutie van onze diensten. Belangrijke wijzigingen zullen, voor zover mogelijk, ten minste dertig dagen voordat ze van kracht worden, via onze website of e-mail worden gemeld.

Meer lezen

Wanneer we wijzigingen in dit Handvest publiceren, zullen we de datum van 'laatst bijgewerkt' bovenaan het privacybeleid herzien en de wijzigingen beschrijven op de pagina « Wijzigingshistoriek ». We raden u aan om dit Handvest regelmatig door te nemen om te leren hoe The Wave uw persoonsgegevens beschermt.

Websites van derden

Onze verschillende websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden en informatie daarover. Als het niet een van onze websites is, hebben we geen controle over deze sites en zijn we niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid, dat we u uitnodigen om te raadplegen.